NIZE equipment Code of Conduct

Vi følger det Grafiske ESG-kodeks og dermed også FN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Vi forpligter os til løbende at forbedre vores arbejde med bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsførelse og forventer det samme af vores værdikæde.
Dette er vores guidelines for, hvordan vi arbejder etisk og praktisk med de ti principper indenfor menneskerettigheder, medarbejderrettigheder, miljø og antikorruption.

Menneskerettigheder

Alle er frie og lige, der må ikke ske forskelsbehandling eller diskrimination

  • Vi accepterer ikke chikane, trusler om vold, mobning og tager stærkt afstand fra krænkende adfærd og seksuel chikane
  • Vi respekterer hinandens privatliv hvad angår personfølsomme oplysninger
  • Vi forpligter os til ligeløn for lige arbejde samt anstændige forhold omkring arbejdstider, ferie samt hviletider

Medarbejderrettigheder

Vi forpligter os til at have anstændige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø. Valgte repræsentanter for medarbejderne er involveret i arbejdet med virksomhedens arbejdsmiljø.

Vi sikrer os at der ikke gøres brug af børnearbejde i egen virksomhed eller hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Alle maskiner er risikovurderet, og der er udarbejdet vejledninger og instrueret i sikker betjening. Medarbejdere benytter sikkerhedsfodtøj og beskyttelsesudstyr (inkl. høreværn) når nødvendigt. Et tilstrækkeligt antal personer har gennemgået førstehjælp.

Arbejdspladsen er indrettet, så dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser undgås eller forebygges bedst muligt. Vi tager hensyn til gravide og ammendes tilstand.

Der skal være et rent og behageligt indeklima på arbejdspladsen og vores medarbejdere har adgang til rene og tilstrækkelige vaske, bade- og toiletforhold.

Miljø

Vi forpligter os til at etablere og sikre dokumentation for, hvorledes både vores egen produktion og vores produkter påvirker klimaet.

Vi forpligter os til at valg af råvarer og restprodukter fra produktionen sker med øje for effektiv genanvendelse. Vi sikrer, at vi hele tiden optimerer på afskaffelse af virksomhedens generelle affald.

Vi anvender de mindst farlige kemiske stoffer og produkter, og erstatter med bedre hvis muligt. Der er tilstrækkelig ventilation i arbejdsrummet. Vi sikrer en forsvarlig opbevaring, håndtering og bortskaffelse af kemikalier og andre farlige stoffer.

Vi forpligtiger os til at reducere udledning af spildevand og VOC-emissioner mest muligt samt anvende den reneste teknologi, hvor det er muligt.

Antikorruption

Vi accepterer og deltager ikke i samarbejder, hvori der indgår bestikkelse, hvidvaskning, magtmisbrug til seksuel vinding og konkurrenceforvridende aktiviteter.

I NIZE equipment arbejder vi hver dag for at give vores kunder de bedste forudsætninger for success. 

I NIZE equipment sker der ofte noget nyt og vi har masser af gode nyheder, få dem via nyhedsmodulet eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.