Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse
l. Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Tegninger og beskrivelser
2. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstil-lingen af leverancen eller dele deraf, som overlades køberen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælger- ens ejendom. De må ikke uden dennes tilladelse anvendes af køberen eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4, På køberens forlangende skal sælgeren før installationen vederlagsfrit forsyne denne med oplysninger, som sætter køberen i stand til at opstille og vedligeholde leverancen.

Emballage
5. De i tilbud og aftaler anførte priser er inklusive udgifterne til sådan emballage, som under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen,

indtil den kommer frem til det i aftalen angivne bestem- melses-sted.

Levering, forsendelse og risikoovergang
6. Levering finder sted på køberens forretningssted. Sælgeren bærer således risikoen for det solgtes hændelige undergang eller beskadigelse under forsendelsen. Dog betaler køberen samtlige de med forsendelsen forbundne omkostninger, herunder forsikringspræmie.

7. Leveringstiden regnes fra den dag, sælgeren modtager den i aftalen vedtagne forudbetaling, indtil leverancen er klar til afsendelse fra fabrik. Dette tidspunkt betragtes som lev- eringstidspunkt. Kommer sælgeren til den opfattelse, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller må forsin- kelse fra hans side anses for sandsynlig, bør han ufortøvet skriftligt meddele køberen dette, og samtidig angive årsag
til forsinkelsen, samt så vidt muligt oplyse om det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted.

8. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen i punkt 26 nævnt omstændighed eller køberens handling eller und- ladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Bortset fra det i punkt

9 omhandlede tilfælde finder denne bestemmelse anven- delse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

9. Hvis nogen del af leverancen stadig ikke leveres, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at kræve levering og at fastsætte en endelig frist herfor, som skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Såfremt sælgeren af nogen anden årsag end en sådan, som køberen har ansvaret for, undlader at træffe alle de nødvendige foranstaltninger, der påhviler ham, for at sikre levering indenfor den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke har kunnet tages i brug som forudsat i aftalen. Sælger er ikke pligtig at betale erstatning som følge af forsinkelse eller ophævelse som følge af forsinkelse.

10. Kommer køberen til den opfattelse, at han ikke vil kunne modtage leverancen på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, bør han ufortøvet skriftligt meddele sælgeren dette og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen påregnes at kunne finde sted. Undlader køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget

betaling, som om levering havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at leverancen opbevares for køberens regning
og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre leverancen for køberens regning.

11. Medmindre køberens i punkt 10 angivne undladelse skyl- des noget i punkt 26 nævnte forhold, er sælgeren berettiget til skriftligt at opfordre køberen til at modtage leverancen inden for en rimelig tid.

Undlader køberen at gøre dette indenfor et sådant tidsrum,

er sælgeren, uanset årsag, berettiget til ved skriftlig medde- lelse til køberen at hæve aftalen for den del af leverancen, som ikke er modtaget på grund af køberens undladelse, og til af køberen at kræve erstatning for skade, som er påført sælgeren ved køberens forsømmelse. Erstatningen kan ikke overstige den del af købesummen, der dækker den ikke modtagne del af leverancen.

Betaling
12. Medmindre andet er aftalt, erlægges betaling kontant med 30% ved aftalens indgåelse, 30% når leverancen anmeldes at være rede til afsendelse, 30% ved installation og 10% 30 dage efter endt installation, dog senest 60 dage efter leverancens afsendelse.

Ovenstående gælder ikke for betaling af forbrugsvarer samt service arbejde. For disse ydelser gælder betaling 14 dage netto fra faktura dato, med mindre andet er aftalt.

13. Det leverede forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning, et sådant ejendomsfor- behold er gyldigt efter gældende ret. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted. Køberen skal for egen regning forsikre leverancen, indtil hele betalingen har fundet sted.

14. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente p.t. 2 % pr. måned.

Såfremt køberen, på grund af andre end de i punkt 26 nævnte forhold, i løbet af 30 kalenderdage stadig ikke
har erlagt det forfaldne beløb, er sælgeren berettiget til
ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og af køberen kræve erstatning for det tab, han har lidt. Erstat- ningen kan ikke overstige værdien af den ikke-betalte del af leverancen ekskl. renter.

Ansvar for mangler
15. Sælger forpligter sig til i overensstemmelse med punkterne 16-23 at afhjælpe alle mangler, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale.

16. Køber forpligter sig til at reklamere inden 8 kalenderdage efter, at køber er blevet eller burde være blevet bekendt med en mangel. Sælgerens ansvar omfatter mangler, som af køberen skriftligt er meddelt indenfor 90 dage fra det tidspunkt, hvor installationen er tilendebragt. Anvendes leverancen mere intensivt, end aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode i tilsvarende grad

17. For dele af leverancen, der er udskiftet eller repareret ifølge punkt 15, påtager sælgeren sig de samme forplig- telser, som gælder for den oprindelige leverance, idet garantiperioden dog senest udløber 6 måneder efter udløb af garantiperioden for den oprindelige leverance. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på leverancens øvrige dele, for hvilke den i punkt 16 nævnte periode kun forlænges med det tidsrum, leverancen ikke har kunnet anvendes som følge af de i punkt 15 nævnte mangler.

18. Når sælgeren fra køberen har modtaget skriftlig medde- lelse om nogen i punkt 15 nævnt mangel, skal sælgeren for egen regning afhjælpe mangelen, dog med undtagelse af de i punkt 20 nævnte omkostninger. Er manglen efter sælger- ens opfattelse af en sådan art, at det ikke er hensigtsmæs- sigt at udføre reparationen på opstillingsstedet, skal køberen returnere de mangelfulde dele, for at sælgeren kan reparere dem. Overgivelse til køberen af således forsvarligt repar- erede eller nye dele er at anse som opfyldelse af sælgerens forpligtelser, for så vidt angår dele behæftet med mangler.

19. Mangelfulde dele, der udskiftes i henhold til punkt 15, skal stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom.

20. Hvis sælgeren skønner at manglen kun kan afhjælpes på opstillingsstedet, skal sælgeren stille reparatør til rådighed. Udgifterne i forbindelse med reparatørens rejse til og fra opstillingsstedet og udgifterne i forbindelse med rep- aratørens ophold på opstillingsstedet bekostes af køberen efter regning, medens sælgeren skal betale udgifterne til reparation og reservedele.

21. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af køberen, eller ved en af denne forlangt konstruktion.

22. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig an- vendelse. Det omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld

vedligeholdelse eller urigtig montering fra køberens side, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke, fejl ved nogen af køberen udført reparation eller normalt slid eller forringelse. Temperatur krav mellem +15C og til + 30C samt krav om luftfugtighed på 40-60% i produktions lokalet skal være opfyldt.

23. Efter at risikoen for leverancen er overgået til køberen, har sælgeren intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 15-22 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglerne måtte forårsage, som f.eks. driftstab, tabt arbe- jdsfortjeneste og andet indirekte tab.

24. Køberen kan inden leveringen vælge at tegne service- kontrakt på det leverede udstyr. I så fald reduceres den normale pris på servicekontrakten i den periode, sælgerens ansvar for mangler er gældende.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse
25. Sælgeren er kun ansvarlig for leverancens skade- forvoldelse, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortje- neste eller andre indirekte tab.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktans- var over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de to foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køberen og sælgeren afgøres dog altid i henhold til punkt 29.

Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

25a. NIZE equipment ApS er ansvarlig for skade på kundens ejendom, som er forårsaget af NIZE equipment ApS’ uagt- somhed. Ansvaret er pr. År begrænset til kr. 10 mio.

Ansvarsfrihed (force majeure)
26. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobi- lisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

27. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen i punkt 26 omhandlet omstændighed, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

28. Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig medde- lelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i punkt 26 nævnt omstændighed. Denne bestemmelse med- fører ingen indskrænkning i, hvad der er fastsat i punkterne 9, 11 og 14.

Værneting
29. Enhver tvistighed angående opfyldelsen eller fortolknin- gen af denne kontrakt skal afgøres efter dansk ret af retten i Aarhus, Danmark, som første instans.

Lageret er lukket for forsendelser mandag d. 18/12

Vores lager er lukket for forsendelser mandag d. 18/12 grundet lageroptælling.

Det betyder, at alle ordrer der er bestilt efter kl. 14.00 fredag d. 15/12, først vil blive sendt afsted fra vores lager tirsdag d. 19/12.

Vi beklager ulejligheden.